Naamkeuze groene weiden

Onderstaande tekst verscheen in KERK&leven federatie Damme nr. 42 (16 oktober 2019)

Met onze federale stuurgroep kozen we in september 2017 een naam voor de nieuwe website en doorstart van onze federale werking naar een pastorale eenheid. Op 16 oktober 2017 was er een infoavond voor alle parochiale medewerkers waarin we duidelijk maakten dat we flinke stappen vooruit zetten. In de veranderde situatie van een federatie met 2 pastoors naar een federatie met slechts 1 pastoor konden we niet anders dan het aantal weekendvieringen verminderen en afstemmen op mekaar. In de voorbije twee jaar investeerden we in verzorgde liturgie in de kerken van Moerkerke en Sijsele. Na de aanpak van de eerste communiecatechese, pakken we in de nabije toekomst ook de doopcatechese aan.

Net voor de aanstellingsviering van Hilde Pauwaert als parochieassistente van onze federatie op 7 april 2019 kregen we van bisschop Lode Aerts en de gedelegeerde voor de parochies, priester Marc Steen, de officiële goedkeuring voor de naam van onze toekomstige pastorale eenheid.

We kozen toen voor “groene weiden” met een duidelijke verwijzing naar Psalm 23, waarin God als een herder wordt beschouwd die zijn kudde voert naar fris water en laat rusten in groene weiden (vers 2a). Groene weiden verwijst ook naar Damme met zijn groene omgeving, bomenrijen langs vlietend water en uitgestrekte landbouwgronden.

Psalm 23 (NBV 2004)

1 De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
2a Hij laat mij rusten in groene weiden
2b en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
5a U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
5b u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6a Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
6b ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Psalm 23 werd gaandeweg voor onze federale stuurgroep ook een handvest naar onze pastorale aanpak. We willen als geloofsgemeenschap immers zorg dragen voor elkaar zoals God zorg draagt, we willen herderen, kracht geven en herbronnen. Met deze pastorale psalm in gedachten willen we rust brengen en nieuwe kracht geven, gelovigen leiden en behoeden voor gevaar, elkaar bemoedigen en aan tafel uitnodigen, we willen geluk en genade delen tot in lengte van dagen. Alles wat wij zijn, wat wij doen en denken mag voortvloeien uit het basisvertrouwen dat God met ons is (vers 4) en dit alles tot eer van zijn naam (vers 3)

De hoofdpagina’s op onze website www.groeneweiden.be kregen telkens een ondertitel mee, een passend vers uit Psalm 23

Welkom: “Hij laat mij rusten in groene weiden.” (2a)
Agenda: “Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.” (6a)
8 Kerken: “Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.” (3)
Doopsel: “Hij voert mij naar vredig water.” (2b)
Eerste communie: “U nodigt mij aan tafel.” (5a)
Vormsel: “U zalft mijn hoofd met olie.” (5b)
Huwelijk: “Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.” (6a)
Uitvaart: “Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.” (6b)

Wanneer we straks een pastorale eenheid vormen willen we met nog meer zorg aandacht hebben om ons geloof te vieren en te beleven in verbondenheid. Want wij allen, vanuit de 8 kleine ‘vroegere’ parochies, behoren allen tot dezelfde kudde waarin Jezus onze goede herder is. We trachten langs de wegen doorheen de groene weiden elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Dat wij in onze pastorale eenheid niet ophouden de bron van ons geloof, het vredig water (2b) aan te tonen, zoekenden de weg daarheen te wijzen en er ook nieuwe kracht uit putten.

Sinds 2018 dopen we de kinderen aan de bron van leven in de kerk van Moerkerke en de kerk van Sijsele (de twee kerken waarin de geloofsgemeenschap samenkomt om liturgie te vieren in het weekend). Ook bij andere gelegenheden en tijdens de offergang plaatsen aanwezigen drijfkaarsjes op de bron van leven, het vredig water (2b).

kaarsjes op de bron van leven

Groene weiden verwijst in onze federatie op weg naar pastorale eenheid ook naar een visioen dat ons drijft en de opdracht die daarin wordt meegegeven: Het is een land waaraan de Heer, uw God, veel zorg besteedt en waarover hij waakt, het hele jaar door, van de eerst tot de laatste dag. Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud, en de Heer, uw God, liefhebt en hem met hart en ziel dient, belooft de Heer: ‘Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie, en ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er leven in overvloed.’ Deuteronomium 11, 12-15