"Hij voert mij naar vredig water." (Psalm 23:2b)

De doopvont noemen wij ‘bron van leven’, (van het Latijn fons = bron). Een Bijbelse verwijzing vinden we in Psalm 36. Voor christenen is Jezus hun bron van leven. Jezus zegt: “Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.” (Joh. 4:14b NBV21)

Onze geloofsgemeenschap is dankbaar en blij dat jullie overwegen jullie kind te laten dopen en de opdracht te aanvaarden het een christelijke opvoeding mee te geven. Hieronder vinden jullie alle nodige info i.v.m. het hoe en wat van een doopsel; de aanvraag, de catechese, de viering en de Lichtmisviering.

Doopselvieringen gaan door in de kerken van Moerkerke en Sijsele

Dit zijn de twee geloofskernen in onze pastorale eenheid waar elk weekend eucharistie wordt gevierd. Daar zijn de bronnen van leven waaraan we kunnen dopen. Sinds januari 2018 wordt er niet meer gedoopt in de andere zes kerken van stad Damme. De basissacramenten (doopsel, eerste communie en vormsel) horen thuis in de kerken waar de geloofsgemeenschap samenkomt, nl. Moerkerke en Sijsele.

Zo staat te lezen op kerknet: “Waar kan het doopsel plaatsvinden? Mag een kindje thuis of in de tuin gedoopt worden? Het doopsel is een opname in de gelovige gemeenschap. Om die reden vindt elk doopsel plaats in een kerkgebouw of kapel van een federatie of pastorale eenheid, waar de gelovige gemeenschap van gedoopten regelmatig samenkomt. Elk doopsel wordt ingeschreven in het doopregister van het kerkgebouw waar het doopsel plaatsvond. Doopsels in private huizen, tuinen, publieke of private zalen of parken zijn daarom niet toegestaan.”

Doopselviering vastleggen

  • Gelieve drie maanden op voorhand het doopsel vast te leggen, dit i.v.m. de doopcatechese. 
  • Het moment van de doopselviering wordt best afgesproken via 050 50 06 61 (parochiesecretariaat) of via 0473 71 12 01 (pastoor Pradip Smagge). 
  • Beschikbaarheid van de kerk is te raadplegen via de agenda.
  • Op zaterdag kan het doopsel vanaf 12 uur tot ten laatste om 15.30 uur. Op zondag vanaf 11.30 uur (Moerkerke) of vanaf 12 uur (Sijsele) tot ten laatste om 17 uur.
  • Na overleg bij het kiezen van het doopmoment kan het doopsel aangevraagd worden via onderstaande knop.

Doopcatechese

De ouders die hun kindje laten dopen in de kerk van Moerkerke of in de kerk van Sijsele en de aanvraag daarvoor deden, krijgen een uitnodiging via mail om de catechese te volgen. Samen met de meter en de peter kunnen zij zich inschrijven voor het catechesemoment waarin we even stilstaan bij de mooie rituelen die gebruikt worden bij een doopsel. Maar ook de praktische vragen rond teksten en liedjeskeuze komen zeker aan bod.

  • 17 april 2024 in de kerk van Sijsele om 20 uur (einde rond 21 uur)
  • 18 september 2024 in de kerk van Moerkerke om 20 uur (einde rond 21 uur)

Aanvraag doopsel

U kan via onderstaande knop een doopsel aanvragen: dat is handig voor ons, o.a. voor de noodzakelijke administratie en het correct invullen van het doopregister en de privacyverklaring. Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens (controleer deze dan nog even, want in het online-formulier wordt bij de geboortedatum eerst de maand en daarna de dag gevraagd). Op het einde van de doopviering wordt door de ouders, meter en peter het doopregister ondertekend. De ouders ondertekenen dan ook de privacyverklaring.

Deelname in de onkosten

We vragen een bijdrage voor de pastorale werking en de onkosten. Wil 30 euro overschrijven op rekening P.E. Groene Weiden Damme vzw, Vissersstraat 56, 8340 Damme, BE87 7310 5136 3794 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Doopsel en de naam van de dopeling. Voor het doopsel van twee kinderen uit hetzelfde gezin vragen we 50 euro. Online betalen

Lichtmisviering

Tijdens de lichtmisvieringen krijgen de ouders die een kindje lieten dopen in het voorbije jaar het doopkannetje mee naar huis als blijvend aandenken. Voor Sijsele was dat op zaterdag 3 februari 2024 om 17 uur (klik hier voor de foto’s) en voor Moerkerke was dat op zondag 4 februari 2024 om 10.30 uur (klik hier voor de foto’s).

Tekst van de doopselviering

Hieronder lees je de tekst van de doopselviering zoals die staat in de standaardboekjes aanwezig in de kerk. Helemaal onderaan deze pagina kan je het Word-document (aangepast aan jongen of meisje) vinden van de doopselviering om eventueel zelf een persoonlijk doopboekje te maken. Uiteraard voorzien jullie dan zelf het aantal boekjes voor de aanwezigen.

Doopselviering aan de bron van leven

Openingsgebed

God, bron van alle leven, U bent voor ons kracht en liefde. Vandaag vragen wij U het leven van ‘N’ te zegenen. Wij willen ‘N’ al onze liefde geven en dragen ons leven lang. Amen.

We noemen je bij je naam (uit Psalm 139 NBV21)

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is.

(Ouders)

Voor jou hebben we een mooie naam gezocht: ‘N’, met deze naam mag jij door het leven gaan. Jouw naam staat voortaan gegrift in ons hart.

We zegenen je met Gods naam

Een kruisje geven is een gebaar van tederheid, een vraag naar Gods beschermende aanwezigheid. Het is geloven in al het goede dat in mensen is, het is al het positieve bevestigen met het kruisteken, dat een plusteken is en dus Gods zegen wil toevoegen.

Evangelie (Matteüs 19:13-15 NBV21)

De mensen brachten kinderen bij Jezus; ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

We beloven je alle goeds

Beste ouders, beloven jullie een goede vader en moeder te zijn voor jullie kind? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ op te voeden in de geest van het evangelie? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ te beschermen tegen al wat kwaad is en ‘N’ te vertellen over God die liefde is? Ja, dat beloven wij.

Meter en peter, jullie zullen dit kind op een gelovige wijze met raad en daad bijstaan. Willen jullie deze opdracht aanvaarden? Ja, dat willen wij.

We houden je de handen boven het hoofd

God, bron van leven, wij willen ‘N’, met liefde omringen, een huis van geborgenheid bieden en beschermen tegen de stormen van het leven. Wij vragen U, draag zorg voor ‘N’. Amen.

We bidden voor jou

Wij bidden om veel liefde in het leven van ‘N’, niet dat hij/zij alleen veel liefde zou krijgen, maar op zijn/haar tijd zelf veel liefde zou geven, uit dankbaarheid om alles wat het leven te bieden heeft. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Wij bidden dat jij, ‘N’, leven brengt overal waar je zal komen, zoals een rivier vanuit de bron leven geeft aan het land. Dat er veel schoonheid op je weg mag liggen en dat je daarbij telkens de verwondering bewaart. Dat er genoeg licht is in jou om de schaduw toe te laten. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Wij bidden om veel geluk en vreugde, dat vele goede wegen zich openen voor ‘N’, dat het hem/haar voor de wind mag gaan, dat de zon warm op zijn/haar gezicht mag stralen, de regen zacht op zijn/haar huid mag vallen, dat God hem/haar dragen zou in de palm van zijn hand. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

We geloven in de liefde

Wij geloven in God die liefde is, de hartklop van ons bestaan. Wij geloven dat God de wereld aan ons heeft toevertrouwd. Wij geloven in Jezus, in Hem is Gods liefde volledig zichtbaar geworden. Jezus heeft ons getoond waartoe liefde in staat is: hoop en vreugde, sterven en verrijzen. Hij blijft aanwezig als de levende geliefde. Wij geloven in Jezus’ Geest die ons tot naastenliefde roept. Wij geloven dat God ons nabij is, nu en over alle grenzen heen.

We dopen je met water van leven

Als we ‘N’ dopen, dan drukken we uit dat we willen dat God in ‘N’ tot een bron van leven wordt. Door dit doopsel wordt ‘N’ opgenomen in onze geloofsgemeenschap en in de liefde van God. Namens allen die van je houden, ‘N’, doop ik je in de naam van de Vader, die zegt ‘Ik zal er altijd voor jou zijn.’, in de naam van de Zoon, die ons leert elkaar lief te hebben, en in de naam van de heilige Geest, die deze wereld kan vernieuwen.

We bidden voor jou (Psalm 23 NBV21)

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

We zalven je in Jezus’ naam

Ik zegen en zalf jouw oogjes om het goede te zien in de mensen om je heen, om te ontdekken waar men je nodig heeft, om er veel mensen graag mee te zien. Ik zegen en zalf jouw oortjes, om te luisteren naar de vele lieve woordjes, om te horen waar mensen je roepen, om te luisteren naar de stem van je hart. Ik zegen en zalf jouw mondje, om woorden van geloof, hoop en liefde te spreken, om te lachen en te zingen. Ik zegen en zalf jouw handjes, om wat je hebt en bent, te geven en te delen, om te ontvangen wat jou in liefde gegeven wordt, om ze te strekken naar mensen in nood. Ik zegen en zalf jouw voetjes om met vallen en opstaan je levensweg te banen, om steeds naar mensen toe te gaan, om telkens weer de weg naar de vrede te kiezen.

We steken jouw doopkaars aan

God van leven en licht, help de ouders van ‘N’ om het licht van Jezus brandend te houden in hun gezin. Dat dit licht van Jezus vuur en warmte mag brengen in het leven van ‘N’, zodat hij/zij ook een licht mag zijn voor de wereld, een teken van uw liefde voor alle mensen. Amen.

We bidden het Onzevader

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

We bidden het Weesgegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

We wensen jou meer dan het beste

We wensen dat jij, ‘N’, een regenboog ziet als het regent en de wind flink mee hebt na wind tegen. Dat je de zon voelt als het koud is. De nacht voor jou niet zwart maar goud is. Dat je muziek hoort als het onweert. Je, als je niet verder kunt, weer omkeert. Dat je vertrouwt op je eigen kracht. Het leven voornamelijk naar je lacht. En dat waar de wolken donker zijn je een weg vindt door de pijn. Dat je niet eenzaam bent, ook al ben je soms alleen, dat je echte vrienden hebt om je heen. Dat, ook al gaat het even niet… je toch de lichtpuntjes nog ziet. En dat je vooral nooit vergeet dat er van je gehouden wordt. ‘N’, daar mag je altijd op vertrouwen. Meer dan het beste wensen we jou!