Privacyverklaring bij initiatiesacramenten

Bij een aanvraag tot het doopselsacrament, het sacrament van de eucharistie (eerste communie) en het sacrament van het vormsel moet de toestemming en de privacyverklaring ondertekend worden door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen.

Deze privacyverklaring wordt door de parochie aan de ouders ter ondertekening voorgelegd.

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Er wordt gevraagd akkoord te gaan met het feit dat:

  • de persoonsgegevens evenals de gegevens van het kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van het kind mogelijk te maken
  • de naam van het kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel

  • er foto’s en beeldfragmenten gemaakt en gebruikt worden voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel

  • dat er pastorale informatie kan bezorgd worden

De handtekening wordt voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’. Op vraag kan een kopie van de verklaring meegegeven worden.