versie 4 februari 2021

Privacyverklaring Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw

De Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw met 8 kerken in stad Damme

 • Damme, O.L.Vrouw-Hemelvaart
 • Den Hoorn, Sint-Rita
 • Hoeke, Sint-Jacob-de-Meerdere
 • Lapscheure, H. Drievuldigheid en Sint-Christianus
 • Moerkerke, Sint-Dionysius
 • Oostkerke, Sint-Quintinus
 • Sijsele, Sint-Martinus
 • Vivenkapelle, O.L.Vrouw-Geboorte

hecht belang aan uw privacy en werkt volgens de Europese richtlijn in uitvoering van de GDPR (25 mei 2018).

Lees hieronder onze privacyverklaring.

Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw, Vissersstraat 56, 8340 Damme, O.N. (RPR Brugge) 0759.679.551, hecht belang aan uw privacy.

Daarom willen we u hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij u informeren wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die van kracht is sedert 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Als organisatie is de Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: Pradip Smagge, pastoor van de Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme Vissersstraat 56, 8340 Damme, info@groeneweiden.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden door de Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw; (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)
 • Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het opsturen van pastorale informatie, het versturen van uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene)
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen, de vzw-wetgeving (registratie van gegevens bestuurders en leden vzw) (op grond van wettelijke verplichting)
 • Bijhouden van de parochieregisters, conform het kerkelijk recht.

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (beperkt tot u verder blijven informeren over activiteiten
van de Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw), volstaat het ons dat mee te delen op mailadres info@groeneweiden.be

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.

Welke gegevens verwerken en bewaren wij?

 • Als u een ouder van een dopeling, eerstecommunicant of vormeling bent, dan vragen we naar de naam, voornaam, geboorteplaats
  en geboortedatum van het kind, naam, voornaam en adres van de ouders, telefoon en mailadres van de ouders en de gegevens van het doopsel van het kind (datum en plaats).
 • Als u huwt, dan vragen we naar de naam, voornaam, domicilie, toekomstig adres, telefoon, GSM, mailadres, gegevens van de ouders, geboorteplaats, geboortedatum, de gegevens van het burgerlijk huwelijk, de gegevens van het kerkelijk huwelijk, gegevens over de huwelijkstaat, eventuele huwelijksbeletsels.
 • De namen en coördinaten van de contactperso(o)n(en) bij een overlijden bewaren wij om te kunnen uitnodigen tot de gedachtenismis, een paar maanden na de kerkelijke uitvaart en de gedachtenismis op 31 oktober of 1 november.
 • Als u een sacrament toegediend krijgt, nemen we dit op in onze parochieregisters conform het kerkelijk recht.
 • Van onze vrijwilligers vragen we naar naam, voornaam, geboortedatum, adres en eventueel ook mailadres en telefoon.
 • Bent u lid, of is uw zoon of dochter lid van onze misdienaarsgroep of groep lectoren, dan bewaren we volgende gegevens van de betrokkenen: naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres.
 • Wanneer u het inschrijfgeld voor een initiatief van de Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van uw bankrekening bij. Dit doen we om vlot uw deelname terug te kunnen betalen (o.a. mocht een activiteit geannuleerd worden).
 • De gegevens van de abonnees van KERK&leven worden bewaard en verwerkt op de servers van Uitgeverij Halewijn. De verantwoordelijken voor deze gegevensbewerking zijn te contacteren via KERK&leven Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in de parochieregisters, in digitale bestanden op de computers van het secretariaat van de Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw.

Delen van gegevens

Uw persoonlijke gegevens geven we nooit door aan derden.

Audio-visueel materiaal en sociale media

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om te melden of u al dan niet in beeld wil komen. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk houden we rekening met de ingevulde privacy-formulieren.

Website en sociale media

 • Op onze website www.groeneweiden.be komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk houden we rekening met de ingevulde privacy-formulieren.
 • Onze website verzamelt nooit anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

Bewaartermijn

De parochieregisters worden bijgehouden overeenkomstig het kerkelijk recht. De Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw bewaart de persoonsgegevens slechts zolang als noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens
hebt u de volgende rechten:

 • Recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt;
 • Recht op inzage en kopie van uw gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratief systeem;
 • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend
  voor zoverre het de uitvoering van administratieve of kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen niet onmogelijk maakt.
 • Recht op het intrekken van de toestemming om uw gegevens bij te houden of te verwerken.
 • Recht op beperking van verwerking.

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan u ons contacteren via ons mailadres:
info@groeneweiden.be