Oproep kandidaten kerkraden

Oproep door de aangestelde verantwoordelijken van de parochies tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraden inzake de vernieuwing mandaten van de kleine helft. In april 2023 dient de kleine helft van de kerkraad (2 leden) vernieuwd te worden. De nieuw verkozen leden krijgen een mandaat van 6 jaar tot april 2029. In april 2026 wordt dan weer de grote helft vernieuwd tot april 2032. De huidige leden die behoren tot de kleine helft zijn uittredend en indien zij opnieuw lid wensen te worden, dienen zij zich formeel kandidaat te stellen.

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er per kerkraad van de kerkfabrieken in de gemeente Damme 2 vacatures zijn, dus in totaal 16 vacatures.

Kerkfabrieken in de gemeente Damme:
O.L.-Vrouw Hemelvaart te Damme,
O.L.-Vrouw Geboorte te Vivenkapelle,
Sint-Jacob-de-Meerdere te Hoeke,
H. Drievuldigheid en Sint-Christianus te Lapscheure,
Sint-Dionysius te Moerkerke,
Sint-Rita te Den Hoorn,
Sint-Quintinus te Oostkerke,
Sint-Martinus te Sijsele.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Damme.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 31 januari 2023 ingediend zijn bij

pastoor Pradip Smagge, Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke, info@groeneweiden.be
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke voor de kerkfabrieken van

O.L.-Vrouw Hemelvaart te Damme,
H. Drievuldigheid en Sint-Christianus te Lapscheure,
Sint-Dionysius te Moerkerke,
Sint-Rita te Den Hoorn,
Sint-Martinus te Sijsele.

Of bij Jan Michiels, De Streep 8, 8340 Sijsele, jan.michiels4@gmail.com
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke voor de kerkfabrieken van

O.L.-Vrouw Geboorte te Vivenkapelle,
Sint-Jacob-de-Meerdere te Hoeke,
Sint-Quintinus te Oostkerke.

De poststempel, de datum van ontvangen e-mailbericht of ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerken van de gemeente Damme.

Opgemaakt op 8 januari 2023 te Moerkerke,

Pastoor Pradip Smagge en Jan Michiels,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijken van de parochies in de gemeente Damme.