"Hij voert mij naar vredig water." (Psalm 23, 2b)

Doopvieringen gaan door in de kerken van Moerkerke en Sijsele, de twee geloofskernen in onze federatie. Daar zijn de bronnen van leven waaraan we kunnen dopen. Het doopmoment is vrij te kiezen, naar gelang de beschikbaarheid van de priester en de kerk (zie de agenda). Op zaterdag kan de doopviering vanaf 12 uur tot ten laatste om 15.30 uur. Op zondag vanaf 11.30 uur (Moerkerke) of vanaf 12 uur (Sijsele) tot ten laatste om 17 uur.

U kan via onderstaande knop een doop aanvragen: dat is handig voor ons, want ook een parochie heeft zijn noodzakelijke administratie.

Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met

  • een overzicht van de ingevulde gegevens
  • een ingevulde "aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen met privacyverklaring".

Deze documenten dienen gewoon ter info en ter inzage, wij zorgen voor een uitprint van de privacyverklaring om door jullie op een later tijdstip te laten ondertekenen.

Onderaan deze bladzijde kan je de dooptekst lezen of kopiëren om zelf een doopboekje te maken.

Tijdens de lichtmisvieringen krijgen de ouders die een kindje lieten dopen in het voorbije jaar het doopkruikje mee naar huis als blijvend aandenken. Voor Sijsele is dat op zaterdag 2 februari 2019 om 17 uur en voor Moerkerke is dat op zondag 3 februari 2019 om 10.30 uur. Een datum om nu al te noteren...

Bron van leven in Sijsele Sint-Martinus

Doop aan de bron van leven

Bron van leven in Moerkerke Sint-Dionysius

Doopkruikje, waar tijdens de doopviering de naam van de dopeling wordt opgeschreven

Doop aan de Bron van Leven

Openingsgebed (samen)

God, bron van alle leven, U bent voor ons kracht en liefde. Vandaag vragen wij U het leven van ‘N’ te zegenen. Wij willen ‘N’ al onze liefde geven en dragen ons leven lang. Amen.

We noemen je bij je naam (uit Psalm 139)

Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg. U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe. Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen. U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen. Uw hand houdt me vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. God, ik wil dat u alles van mij weet, ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals u dat wilt, en leid me op de weg die u wijst.

(Ouders)

Voor jou hebben we een mooie naam gezocht: ‘N’, met deze naam mag jij door het leven gaan. Jouw naam staat voortaan gegrift in ons hart.

We zegenen je met Gods naam

Een kruisje geven is een gebaar van tederheid, een vraag naar Gods beschermende aanwezigheid. Het is geloven in al het goede dat in mensen is, het is al het positieve bevestigen met het kruisteken, dat een plusteken is en dus Gods zegen wil toevoegen.

Evangelie (Matteüs 19, 13-14)

Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij zijn handen op de kinderen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen. Toen zei Jezus: ‘Laat die kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.’

We beloven jou alle goeds

Beste ouders, beloven jullie een goede vader en moeder te zijn voor jullie kind? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ op te voeden in de geest van het evangelie? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ te beschermen tegen al wat kwaad is en ‘N’ te vertellen over God die liefde is? Ja, dat beloven wij.

Peter en meter, jullie zullen dit kind op een gelovige wijze met raad en daad bijstaan. Willen jullie deze opdracht aanvaarden? Ja, dat willen wij.

We houden je de handen boven het hoofd (samen)

God, bron van leven, wij willen ‘N’, met liefde omringen, een huis van geborgenheid bieden en beschermen tegen de stormen van het leven. Wij vragen U, draag zorg voor ‘N’. Amen.

We bidden voor jou

Wij bidden om veel liefde in het leven van ‘N’, niet dat hij/zij alleen veel liefde zou krijgen, maar op zijn/haar tijd zelf veel liefde zou geven, uit dankbaarheid om alles wat het leven te bieden heeft. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Wij bidden in deze viering van het nieuwe leven, dat wij blijvend verwonderd zouden zijn om de vele alledaagse dingen die ons leven mooi maken. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Wij bidden om veel geluk en vreugde, dat vele goede wegen zich openen voor ‘N’, dat het hem/haar voor de wind mag gaan, dat de zon warm op zijn/haar gezicht mag stralen, de regen zacht op zijn/haar huid mag vallen, dat God hem/haar dragen zou in de palm van zijn hand. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

We geloven in de liefde (samen)

Wij geloven in God die liefde is, de hartklop van ons bestaan. Wij geloven dat God de wereld aan ons heeft toevertrouwd. Wij geloven in Jezus, in Hem is Gods liefde volledig zichtbaar geworden. Jezus heeft ons getoond waartoe liefde in staat is: hoop en vreugde, sterven en verrijzen. Hij blijft aanwezig als de levende geliefde. Wij geloven in Jezus’ Geest die ons tot naastenliefde roept. Wij geloven dat God ons nabij is, nu en over alle grenzen heen.

We dopen je met water van leven

Water is bron van levenskracht en groei. Het is het beeld van Gods kracht die ons bijstaat in de vaak dorre woestijn van het leven. Als we ‘N’ dopen dan drukken we uit dat we willen dat God in ‘N’ tot een bron van leven wordt. Door deze doop wordt ‘N’ opgenomen in onze gemeenschap en in de liefde van God. Namens allen die van je houden, ‘N’, doop ik je in de naam van de Vader, die zegt ‘Ik zal er altijd voor jou zijn.’, in de naam van de Zoon, die ons leert elkaar lief te hebben, en in de naam van de heilige Geest, die deze wereld kan vernieuwen.

We zalven je in Jezus’ naam

Ik zegen je groeiende ogen, opdat je er veel mensen mee mag graag zien en dat je er verwonderd mee mag rondkijken. Ik zegen je groeiende oren, opdat je er veel lieve woorden mee mag horen. Ik zegen je groeiende mond, opdat je er lief en teder mee mag zijn en dat je er woorden van bemoediging, troost en hulp mee mag spreken. Ik zegen je groeiende handen, opdat je er meer mee zou strelen dan slaan, dat je er mee mag werken ten goede. Ik zegen je groeiende voeten, dat je er mee je eigen weg zou vinden doorheen het leven.

We ontsteken jouw doopkaars (samen)

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Zending en zegen

Bijbelfragmenten uit de Bijbel in Gewone Taal, 2014