"Hij voert mij naar vredig water." (Psalm 23,2b)

Tijdens deze tweede lockdown kunnen er geen doopvieringen zijn, ook de lichtmisvieringen kunnen niet doorgaan.

Onze geloofsgemeenschap is dankbaar en blij dat jullie overwegen jullie kind te laten dopen en de opdracht te aanvaarden het een christelijke opvoeding mee te geven. Hieronder vinden jullie alle nodige info i.v.m. het hoe en wat van een doop; de aanvraag, de catechese, de viering en de Lichtmisviering.


Doopvieringen gaan door in de kerken van Moerkerke en Sijsele

Dit zijn de twee geloofskernen in onze pastorale eenheid waar elk weekend eucharistie wordt gevierd. Daar zijn de bronnen van leven waaraan we kunnen dopen. Sinds januari 2018 wordt er niet meer gedoopt in de andere zes kerken van stad Damme. De basissacramenten (doop, eerste communie en vormsel) horen thuis in de kerken waar de geloofsgemeenschap samenkomt, nl. Moerkerke en Sijsele.

Zo staat te lezen op kerknet: "Waar kan het doopsel plaatsvinden? Mag een kindje thuis of in de tuin gedoopt worden? Het doopsel is een opname in de gelovige gemeenschap. Om die reden vindt elk doopsel plaats in een kerkgebouw of kapel van een federatie of pastorale eenheid, waar de gelovige gemeenschap van gedoopten regelmatig samenkomt. Elk doopsel wordt ingeschreven in het doopregister van het kerkgebouw waar het doopsel plaatsvond. Doopsels in private huizen, tuinen, publieke of private zalen of parken zijn daarom niet toegestaan."


Doopmoment

Het doopmoment is vrij te kiezen na afspraak via 050 50 06 61 (parochiesecretariaat) of via 0473 71 12 01 (pastoor Pradip Smagge).

Gelieve drie maanden op voorhand de doop vast te leggen dit i.v.m. de doopcatechese.

Beschikbaarheid van de kerk is te raadplegen via de agenda.

Op zaterdag kan de doopviering vanaf 12 uur tot ten laatste om 15.30 uur.

Op zondag vanaf 11.30 uur (Moerkerke) of vanaf 12 uur (Sijsele) tot ten laatste om 17 uur.


Doopcatechese

De ouders die hun kindje laten dopen in de kerk van Moerkerke of in de kerk van Sijsele en de aanvraag daarvoor deden, krijgen een uitnodiging via mail om een doopavond mee te maken.

Samen met meter en peter kunnen ze zich inschrijven voor een avond waar we even stilstaan bij de mooie rituelen die gebruikt worden bij een doop. Maar ook de praktische vragen rond teksten en liedjeskeuze komen zeker aan bod.

15 januari 2020 (doopvieringen maanden februari-maart-april)

Afgelast: 1 april 2020 (doopvieringen maanden mei-juni-juli-augustus-september)

9 september 2020 (doopvieringen oktober-november-december-januari)

Afgelast: 13 januari 2021 (doopvieringen maanden februari-maart-april)


Doopaanvraag

U kan via onderstaande knop een doop aanvragen: dat is handig voor ons, o.a. voor de noodzakelijke administratie.

Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met

  • een overzicht van de ingevulde gegevens

  • een ingevulde "aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen met privacyverklaring".

Deze documenten dienen gewoon ter info en ter inzage, wij zorgen voor een uitprint van de privacyverklaring om door jullie op een later tijdstip te laten ondertekenen.

Lichtmisviering

Tijdens de lichtmisvieringen krijgen de ouders die een kindje lieten dopen in het voorbije jaar het doopkruikje mee naar huis als blijvend aandenken.

Voor Sijsele is dat op zaterdag 30 januari 2021 om 17 uur

en voor Moerkerke is dat op zondag 31 januari 2021 om 10.30 uur.

Een datum om nu al te noteren...


Tekst van de doopviering

Onder de foto's kan je de dooptekst lezen of kopiëren om eventueel zelf een persoonlijk doopboekje te maken.

Doop aan de bron van leven met het doopkruikje

Doopkruikjes uit het keramiekatelier van de Arkgemeenschap in Moerkerke

Doopkaars: Leef als kinderen van het licht

Doopkruikje, kruikje met chrisma, doosje met doopkaars

Doop aan de Bron van Leven

Openingsgebed (samen)

God, bron van alle leven, U bent voor ons kracht en liefde. Vandaag vragen wij U het leven van ‘N’ te zegenen. Wij willen ‘N’ al onze liefde geven en dragen ons leven lang. Amen.

We noemen je bij je naam (uit Psalm 139)

Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg. U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe. Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen. U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen. Uw hand houdt me vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. God, ik wil dat u alles van mij weet, ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals u dat wilt, en leid me op de weg die u wijst.

(Ouders)

Voor jou hebben we een mooie naam gezocht: ‘N’, met deze naam mag jij door het leven gaan. Jouw naam staat voortaan gegrift in ons hart.

We zegenen je met Gods naam

Een kruisje geven is een gebaar van tederheid, een vraag naar Gods beschermende aanwezigheid. Het is geloven in al het goede dat in mensen is, het is al het positieve bevestigen met het kruisteken, dat een plusteken is en dus Gods zegen wil toevoegen.

Evangelie (Matteüs 19, 13-14)

Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij zijn handen op de kinderen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen. Toen zei Jezus: ‘Laat die kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.’

We beloven jou alle goeds

Beste ouders, beloven jullie een goede vader en moeder te zijn voor jullie kind? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ op te voeden in de geest van het evangelie? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ te beschermen tegen al wat kwaad is en ‘N’ te vertellen over God die liefde is? Ja, dat beloven wij.

Peter en meter, jullie zullen dit kind op een gelovige wijze met raad en daad bijstaan. Willen jullie deze opdracht aanvaarden? Ja, dat willen wij.

We houden je de handen boven het hoofd (samen)

God, bron van leven, wij willen ‘N’, met liefde omringen, een huis van geborgenheid bieden en beschermen tegen de stormen van het leven. Wij vragen U, draag zorg voor ‘N’. Amen.

We wensen jou alle goeds

We bidden voor jou

Wij bidden om veel liefde in het leven van ‘N’, niet dat hij/zij alleen veel liefde zou krijgen, maar op zijn/haar tijd zelf veel liefde zou geven, uit dankbaarheid om alles wat het leven te bieden heeft. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Wij bidden dat jij, ‘N’, leven brengt overal waar je zal komen, zoals een rivier vanuit de bron leven geeft aan het land. Dat er veel schoonheid op je weg mag liggen en dat je daarbij telkens de verwondering bewaart. Dat er genoeg licht is in jou om de schaduw toe te laten. Dat jij op een dag zelf mag weten en ervaren dat God jouw naam heeft geschreven in de palm van zijn hand. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Wij bidden om veel geluk en vreugde, dat vele goede wegen zich openen voor ‘N’, dat het hem/haar voor de wind mag gaan, dat de zon warm op zijn/haar gezicht mag stralen, de regen zacht op zijn/haar huid mag vallen, dat God hem/haar dragen zou in de palm van zijn hand. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

We geloven in de liefde (samen)

Wij geloven in God die liefde is, de hartklop van ons bestaan. Wij geloven dat God de wereld aan ons heeft toevertrouwd. Wij geloven in Jezus, in Hem is Gods liefde volledig zichtbaar geworden. Jezus heeft ons getoond waartoe liefde in staat is: hoop en vreugde, sterven en verrijzen. Hij blijft aanwezig als de levende geliefde. Wij geloven in Jezus’ Geest die ons tot naastenliefde roept. Wij geloven dat God ons nabij is, nu en over alle grenzen heen.

We dopen je met water van leven

Water is bron van levenskracht en groei. Het is het beeld van Gods kracht die ons bijstaat in de vaak dorre woestijn van het leven. Als we ‘N’ dopen dan drukken we uit dat we willen dat God in ‘N’ tot een bron van leven wordt. Door deze doop wordt ‘N’ opgenomen in onze gemeenschap en in de liefde van God. Namens allen die van je houden, ‘N’, doop ik je in de naam van de Vader, die zegt ‘Ik zal er altijd voor jou zijn’, in de naam van de Zoon, die ons leert elkaar lief te hebben, en in de naam van de heilige Geest, die deze wereld kan vernieuwen.

We zalven je in Jezus’ naam

Ik zegen je groeiende ogen, opdat je er veel mensen mee mag graag zien en dat je er verwonderd mee mag rondkijken. Ik zegen je groeiende oren, opdat je er veel lieve woorden mee mag horen. Ik zegen je groeiende mond, opdat je er lief en teder mee mag zijn en dat je er woorden van bemoediging, troost en hulp mee mag spreken. Ik zegen je groeiende handen, opdat je er meer mee zou strelen dan slaan, dat je er mee mag werken ten goede. Ik zegen je groeiende voeten, dat je er mee je eigen weg zou vinden doorheen het leven.

We ontsteken jouw doopkaars

‘Leef als kinderen van het licht’ (Efeziërs 5,8)

Onzevader

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Weesgegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Dit zegt God tot ieder van ons

Ik heb je aangesproken bij je naam. Ik heb je nodig. Ik laat je niet alleen. Ik heb je handen nodig om anderen bij de hand te nemen en door het leven te dragen. Ik heb je mond nodig om woorden van goedheid te spreken, om het verhaal van mijn liefde verder te vertellen. Ik heb je ogen nodig om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht. Ik heb je voeten nodig om de eerste stap te zetten naar een nieuwe wereld. Ik heb je nodig. Ga met mij mee. Ik zal jou tot zegen en sterkte zijn, opdat je zelf een zegen zou zijn voor elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Bijbelfragmenten uit de Bijbel in Gewone Taal, 2014